Om oss

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes og klinikker i Alta og Karasjok. Psykisk helsevern og rusomsorg inngår i hver av klinikkene.

Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark, og er ett av fem helseforetak i Helse Nord. Vi har faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner i fylket. Den administrative hovedbasen er i Hammerfest, hvor også det ene av foretakets to lokalsykehus befinner seg. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern og rusbehandling har tilbud på alle behandlingsstedene våre.


Foretaksledelsen

Om Finnmarkssykehuset

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste. Vi har behandlingstilbud i Karasjok, hvor vi har et spesielt fokus på helsetjenester til den samiske befolkningen. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir befolkningen i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

På grunn av de store avstandene i fylket, er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. I tillegg er vi opptatt av å gå behandling nær der folk bor. I 2019 opprettet vi to nye klinikker; Klinikk Alta og Sámi klinihkka i Karasjok, begge med egne klinikksjefer i direktørens ledergruppe. Psykiatrien er integrert i samtlige av de fire behandlingsstedene. Samisk nasjonal kompetansetjeneste, SANKS, inngår i Sámi klinihkka, og har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Med de avstandene vi har i Finnmark, er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Her finner du alle våre avdelinger

Verdigrunnlag

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere skal preges av:

Kvalitet – Trygghet – Respekt

Organisering

Finnmarkssykehusets virksomhet er organisert i fem klinikker og støttefunksjoner:

 • Klinikk prehospitale tjenester
 • Klinikk Alta
 • Klinikk Hammerfest
 • Klinikk Kirkenes
 • Sámi klinihkka  
 • Service, drift og eiendom
 • Fag, forskning og samhandling
 • Økonomi og analyse
 • Personal og organisasjon
 • Utbygging
 • Administrasjon
 • Kommunikasjon

Organisasjonskart

Fullstendig organisasjonskart 

Virksomhetsrapporter

De månedlige virksomhetsrapportene inneholder informasjon knyttet til økonomi, HR, kvalitet og aktivitet. Rapportene behandles av styret i Finnmarkssykehuset og sendes Helse Nord RHF. Du finner virksomhetsrapportene i styredokumentene. 

Se styredokumenter

 

Byggeprosjekter

Finnmarkssykehuset har et stort byggeprosjekt i årene fremover.

Ferdigstilte byggeprosjekter

Tidslinje byggeprosjekter


Kommunikasjonsstrategi

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og helsepersonell. Foretaket skal framstå som et åpent, positivt og kommuniserende helseforetak. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet kommunikasjon, bygd på åpenhet.

Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.

Kontaktinformasjon

Sentralbord alle klinikker:
78 42 10 00

Hovedpostadresse:
Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest
postmottak@finnmarkssykehuset.no

Akutt medisinsk nødhjelp: 113
Telefonnummer til legevakt i hele Norge er  116 117

Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter

Media

Kommunikasjonsstaben tar i mot alle mediehenvendelser.
Døgnbemannet vakttelefon: 982 62 381

Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Styreleder har ikke instruksjonsmyndighet overfor styremedlemmer og det enkelte styremedlem skal ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styrets arbeid skal drives innenfor foretakets etiske retningslinjer. Ansattevalgte styremedlemmer er likeverdige styremedlemmer på linje med eieroppnevnte med samme ansvar og rettigheter. Styreleder sørger for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og trygghet i styret.

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prisippielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset

Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser.

Etiske retningslinjer

Finnmarkssykehuset følger Helse Nords etiske retningslinjer.

Grønt sykehus

Finnmarkssykehusets svar på miljø- og klimautfordringene

Det naturlige ytre miljø har en stor direkte betydning for menneskers helse og velvære. Det globale klima og miljø er også avgjørende for menneskers livsgrunnlag. Det påhviler derfor alle mennesker et moralsk ansvar for å ta vare på miljøet.Fant du det du lette etter?