Samhandling

Samhandling mellom Finnmarkssykehuset og primærhelsetjenesten

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Kommuner/legekontor skal ringe 761 66 020 for å varsle om nedetid

Kommuner/legekontor (Finnmarkssykehusets elektroniske samhandlingsparter), som opplever nedetid ut over 4 timer i den elektroniske samhandlingen for PLO-meldinger og epikriser til pleie- og omsorgstjenesten, skal ringe 761 66 020 for å varsle om nedetid.

Prosedyrer og rutiner

Her samler vi administrative og faglige rutiner for våre samhandlingspartnere i primærhelsetjenesten

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge.

Du kan lese mer om dette på nettsidene til UNN:
Smittevern for kommunehelsetjenesten

Informasjonblad fra de fire smittevern- og hygienesykepleierne i Helse Nord:

Nyhetsbladet Smittevern i Nord

Samhandlingsavvik fra kommune i Finnmark

NB: avvik sendes nå per e-post eller post med skjema under


I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset og kommunene er det enighet om at det skal utarbeides egne rutiner for håndtering av uønskede samhandlingshendelser. Hendelser som avviker fra vedtatte tjenesteavtaler og retningslinjer knyttet til samhandling skal meldes til Finnmarkssykehuset v/samhandlingsenheten og til kommunens ledelse. Hensikten er å sikre en god behandling av uønskede hendelser. Å melde inn avvik bidrar til at vi kan kartlegge sårbare områder, forebygge gjentakelse og redusere antall uønskede hendelser. Samt bruker vi de i vårt forbedringsarbeid, både i den enheten som er ansvarlig for avviket, og gjennom å dele erfaringer med oppfølging, enten det gjelder i kommunene eller hos oss i Finnmarkssykehuset.

Ikke send pasientinformasjon i elektronisk avviksmelding

Husk at personopplysninger er sensitive og IKKE må sendes elektronisk. Skriv derfor ingen identifiserende pasientinformasjon i skjemaet (se lenke under) når du sender det på e-post. Dersom det er behov for slik informasjon (navn, fødselsnummer, diagnose) for å behandle avviksmeldingen, kan dette informeres om på telefon etter at vi har mottatt den elektroniske avviksmeldingen.

Husk også at dette skjemaet bare skal brukes til å melde inn samhandlingsavvik – altså tilfeller der samhandlingsavtalene mellom Finnmarkssykehuset og kommunene ikke har blitt fulgt etter hensikten. 

Avviksskjema med sensitivt innhold må sendes per post til Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest.

Uønskede samhandlingshendelser sendes til Finnmarkssykehuset på:

postmottak@finnmarkssykehuset.no


Avtaler med kommunene

Plikt til å inngå overordnet samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne plikten er gjensidig for kommunene og helseforetaket.

Samhandlingsreformens avtaler

 • Overordnet samarbeidsavtale
 • Tjenesteavtale 1:
  Enighet mellom kommunen og Finnmarkssykehuset om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre.
 • Tjenesteavtale 2:
  Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester.
 • Tjenesteavtale 3:
  Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern.
 • Tjenesteavtale 4:
  Samarbeid om beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd.
 • Tjenesteavtale 5:
  Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenesteavtale 6:
  Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.
 • Tjenesteavtale 7:
  Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.
 • Tjenesteavtale 8:
  Samarbeid om jordmortjenesten.
 • Tjenesteavtale 8-1:
  Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon.
 • Tjenesteavtale 9:
  Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
 • Tjenesteavtale 10:
  Samarbeid om forebygging.
 • Tjenesteavtale 11:
  Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

Ledsageravtale - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Ledsageravtale - mal.pdfLedsageravtale - mal.pdfpdf995296
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdfpdf493298
Tjenesteavtale 01 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 01 - mal.pdfTjenesteavtale 01 - mal.pdfpdf397785
Tjenesteavtale 02 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 02 - mal.pdfTjenesteavtale 02 - mal.pdfpdf540013
Tjenesteavtale 03 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 03 - mal.pdfTjenesteavtale 03 - mal.pdfpdf277551
Tjenesteavtale 04 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 04 - mal.pdfTjenesteavtale 04 - mal.pdfpdf461634
Tjenesteavtale 05 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 05 - mal.pdfTjenesteavtale 05 - mal.pdfpdf605507
Tjenesteavtale 06 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 06 - mal.pdfTjenesteavtale 06 - mal.pdfpdf386427
Tjenesteavtale 07 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 07 - mal.pdfTjenesteavtale 07 - mal.pdfpdf678684
Tjenesteavtale 08 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 08 - mal.pdfTjenesteavtale 08 - mal.pdfpdf423360
Tjenesteavtale 09 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 09 - mal.pdfTjenesteavtale 09 - mal.pdfpdf303536
Tjenesteavtale 10 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 10 - mal.pdfTjenesteavtale 10 - mal.pdfpdf355420
Tjenesteavtale 11 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 11 - mal.pdfTjenesteavtale 11 - mal.pdfpdf534616
Tjenesteavtale 7- vedlegg. LIS3 samarbeidsavtale.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 7- vedlegg. LIS3 samarbeidsavtale.pdfTjenesteavtale 7- vedlegg. LIS3 samarbeidsavtale.pdfpdf255515

Kontakt

Aktuelle telefonnumre og e-postadresser

Telefonliste - kommuner

Samarbeidsorganer

Overordnet samarbeidsorgan mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark (OSO)

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i saksområder som avgrenses av Overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lov og forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket.

Lokale faglige samarbeidsorganer

Lokale faglige samarbeidsorganer er partssammensatte, lokale, rådgivende organer mellom kommunene og sykehusene.

Lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark

Lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark

Fastlegerådet 

Fastlegerådet i Finnmark fungerer som en møteplass for kommunen og helseforetaket. Rådet består av fire medlemmer fra kommunene slik at Vest-, Midt- og Øst-Finnmark er representert og fire medlemmer fra Finnmarkssykehuset fra både somatikken og psykisk helsevern og rus. 


Tema

ReHabiliteringhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabiliteringReHabiliteringA
Behandlinger og undersøkelserhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlingerBehandlinger og undersøkelserB
Behandlinger og undersøkelser fra A til Åhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger-og-undersokelser-fraatilaBehandlinger og undersøkelser fra A til ÅB
Døgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunenehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/dogntilbud-om-oyeblikkelig-hjelp-i-kommuneneDøgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommuneneD
Hospiteringhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/hospiteringHospiteringH
Koordinerende enhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/koordinerende-enhetKoordinerende enhetK
Kreftbehandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandlingKreftbehandlingK
Pasient- og pårørendeopplæringhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasienter-og-parorendePasient- og pårørendeopplæringK
Legesidahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesidaLegesidaL
Smittevern for kommunehelsetjenestenhttps://finnmarkssykehuset.no/smittevern-for-kommunehelsetjenestenSmittevern for kommunehelsetjenestenS
Smittevernnytthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/smittevernnyttSmittevernnyttS

Fant du det du lette etter?